AIzaSyAzF9ctsx2UVHn63qenU0rymwTWQDXYad0
Selecteer deze pagina

Verkoopvoorwaarden

 

De huidige verkoopvoorwaarden hebben tot doel de contractuele relaties tussen de vertegenwoordigers van ARMAD SAS en de koper te definiëren. De verwerving van een goed impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding door de koper van deze algemene verkoopvoorwaarden.

Clausule 1: Doel

De algemene verkoopvoorwaarden die hieronder worden beschreven, beschrijven de rechten en plichten van ARMAD SAS en zijn klant in verband met de verkoop van goederen die worden gepresenteerd op de website www.shop.tongasoa-artisanal.com.
Elke door ARMAD SAS uitgevoerde service impliceert daarom de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden door de koper.

Artikel 2: Prijs

De prijzen van de verkochte goederen zijn die welke gelden op de dag dat de bestelling wordt opgenomen. Ze zijn uitgedrukt in euro en worden zonder belastingen berekend. Bijgevolg worden ze verhoogd met het btw-tarief en de transportkosten die van toepassing zijn op de dag van de bestelling.
ARMAD SAS verleent zichzelf het recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen. Hij verbindt zich er echter toe om de bestelde goederen te factureren tegen de prijzen die werden vermeld bij de registratie van de bestelling.

Clausule nr. 3: kortingen en kortingen

De voorgestelde prijzen zijn inclusief de kortingen en rabatten die het bedrijf ARMAD SAS zou moeten toekennen gezien zijn resultaten of de aanname door de afnemer van bepaalde diensten.

Artikel 4: Korting

Bij vroegtijdige betaling wordt geen korting verleend.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden

Betaling van de bestelling geschiedt per cheque of overschrijving. Betaling per cheque: deze moet in euro zijn uitgegeven door een bank die in Frankrijk is gevestigd. De goederen blijven de exclusieve eigendom van ARMAD SAS tot hun volledige betaling.

Artikel 6: Te late betaling

In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de geleverde goederen op de dag van ontvangst, is de koper aan ARMAD SAS een boete voor te late betaling verschuldigd gelijk aan driemaal de wettelijke rente.
De wettelijke rentevoet die wordt gehanteerd is die van kracht op de dag van levering van de goederen Vanaf 1 januari 2015 wordt de wettelijke rentevoet om de 6 maanden herzien (Verordening nr. 2014-947 van 20 augustus 2014).
Deze boete wordt berekend over het bedrag inclusief belasting over het resterende verschuldigde bedrag en loopt vanaf de vervaldatum van de prijs zonder dat enige voorafgaande kennisgeving vereist is.
Naast de vergoeding voor vertraging, zal elk bedrag, inclusief de aanbetaling, niet betaald op de vervaldag, automatisch resulteren in de betaling van een forfaitaire vergoeding van 40 euro verschuldigd voor incassokosten.
Artikelen 441-6, paragraaf 12 en D. 441-5 van het Wetboek van Koophandel.

Clausule 7: Annuleringsclausule

Indien de koper binnen de vijftien dagen volgend op de toepassing van de clausule "Betalingsachterstand" de resterende bedragen niet heeft betaald, wordt de verkoop automatisch beëindigd en kan het recht geven op de toekenning van een schadevergoeding ten voordele van de vennootschap. ARMAD SAS.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

Het bedrijf ARMAD SAS behoudt het eigendom van de verkochte goederen tot volledige betaling van de prijs, in hoofdzaak en in accessoires. Als zodanig, als de koper het onderwerp is van reorganisatie of gerechtelijke liquidatie, behoudt het bedrijf ARMAD SAS zich het recht voor om in het kader van de collectieve procedure de verkochte en onbetaalde goederen te claimen.

Artikel 9: Levering

De levering geschiedt:

hetzij door de directe levering van de goederen aan de koper;
hetzij door een bericht van beschikbaarheid in de winkel te sturen ter attentie van de koper;
of op de plaats die de koper op het bestelformulier heeft aangegeven.

De leveringstermijn die wordt aangegeven tijdens de registratie van de bestelling wordt slechts ter indicatie gegeven en is op geen enkele manier gegarandeerd.

Bijgevolg kan elke redelijke vertraging in de levering van de producten geen aanleiding geven tot het voordeel van de koper om:

de toekenning van schadevergoeding;
de annulering van de bestelling.

Het transportrisico is geheel voor rekening van de koper.
In geval van vermissing of beschadiging van goederen tijdens het transport, dient de koper bij ontvangst van deze goederen alle nodige voorbehouden te maken op het bestelformulier. Ook deze reserveringen dienen binnen vijf dagen na levering schriftelijk en aangetekend te worden bevestigd.

Artikel 10: Overmacht

De verantwoordelijkheid van het bedrijf ARMAD SAS kan niet worden uitgevoerd als de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van een van zijn verplichtingen beschreven in deze algemene verkoopvoorwaarden het gevolg is van overmacht. Overmacht betekent dus elke externe, onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis in de zin van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek.

Clausule nr. 11: bevoegde rechtbank

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie en uitvoering van deze algemene verkoopvoorwaarden is onderworpen aan de Franse wetgeving.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking, zal het geschil worden voorgelegd aan de Rechtbank van Koophandel van Béziers.

de mand is leeg